שלום , ​תשובה מהרבי שליט"א מלך המשיח: ​ כרך 3, עמ' 266 - 267.
כרך ג (3) עמ' רסו - רסז (266-267)