שלום , ​תשובה מהרבי שליט"א מלך המשיח: ​ כרך 3, עמ' 264 - 265.
כרך ג (3) עמ' רסד - רסה (264-265)