שלום , ​תשובה מהרבי שליט"א מלך המשיח: ​ כרך 3, עמ' 268 - 269.
כרך ג (3) עמ' רסח - רסט (268-269)