Logo

כיצד מבקשים עצה וברכה מהרבי מלך המשיח?

אגרות קודש, כיצד מבקשים ברכה
  • נוטלים ידיים ללא ברכה - שלוש פעמים על כל יד, לסירוגין – ימין, שמאל וחוזר חלילה. מבצעים זאת בכדי לטהר את הגוף והנפש לפני כתיבת הבקשה.
  • כותבים בטופס הבקשה את כל שעל ליבכם ובכל שפה שהיא. חשוב לציין את השם היהודי המלא של מבקש הברכה ואת שם אמו. ביהדות, אלו השמות המייצגים את האדם ולא שם משפחתו.
  • מקבלים החלטה. כלומר, מחליטים על עשיית מצווה כדוגמת; הנחת תפילין, שמירת כשרות, שמירת שבת ועשיית מעשה טוב לזולת. מכריזים: "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", ושולחים את הבקשה המגיעה לאחד מכרכי אגרות הקודש, כפי שנסרקו לאתר, התוכנה באתר מציגה את התשובה באופן אקראי ובאופן מיידי.
  • הבקשה נשלחת למערכת המחזירה תשובה מיידית אותה יש לקרוא בעיון. לעזרה וייעוץ תוכלו לפנות לכל אחד ממוקדי חב"ד. פרטים יינתנו עם שליחת התשובה.

כתיבה לרבי באגרות קודש - התקשרות לנשיא הדור

פעולת הכתיבה לרבי באגרות קודש היא התקשרות לנשיא הדור, ועניין זה בלבד נושא עמו ברכה גדולה, גם אם לא מבינים את התשובה ולא רואים מיד את הישועה. היו כמה סיפורים שאנשים קיימו את ההוראה שכתובה באגרות בלי להבין מה הקשר בין מה שכתוב באגרת לבעיה ולשאלה שלהם – וראו איך שנושעו ע"י קיום ההוראה שבאגרות, ואין כאן מקום להאריך בסיפורים שנכתבו ונדפסו והתפרסמו בכמה מקומות.

"קבלת החלטה טובה" – ובלי נדר - אינה תנאי לקבלת תשובה, רק שהחלטה טובה הופכת את האדם ל"כלי" לקבלת הברכה. החלטה טובה יכולה להיות נתינת צדקה, הוספה בתורה ומצוות, וגם החלטה לפרסם את הישועה שתבוא, בעזרת השם.

עניני שמירה והצלה שהרבי שליט"א מלך המשיח עורר עליהם - "מבצע תפילין" ו"מבצע מזוזה" - לבדוק את התפילין והמזוזות באם לא נבדקו ב-י"ב חודש האחרונים. לקחת בנסיעות ולכל מקום ספר חת"ת (חומש, תהלים, סדור) וקופת צדקה, ותמונה של הרבי שליט"א מלך המשיח.

אהבת ישראל, הנחת תפילין בכל יום חול, נתינת כמה פרוטות לצדקה מידי יום חול לפני התפילה, הדלקת נרות שבת קודש בערב שבת וחגים, כשרות האכילה ושתיה, חינוך הילדים ליראת שמיים וקיום מצוות, אלו קצת מההדרכות הכי כלליות של הרבי לכל יהודי, כל אחת מהוראות אלו יכולה להיות ההחלטה הטובה שלך שתבשר לרבי במכתב הבא.

הרבי אומר שבענינים שקשה לאדם להחליט - היות שאדם קרוב אצל עצמו, הוא צריך לעשות לו רב משפיע - ולאשה - משפיעה, שיתבונן על הענינים מבחוץ, ולהתייעץ איתו, או לשאול בעצת שלושה ידידים מבינים - "תשועה ברוב יועץ".

בעניני רפואה, הרבי אומר להתייעץ קודם כל עם "רופא ידיד", ואם אין "רופא ידיד", לקבל חוות דעת שניה של עוד רופא, ובמקרה של מחלוקת בדעות - לשאול עוד רופא - שלישי ולעשות כדעת הרוב.

היות שהרבי מלך המשיח בעצמו אמר זאת, כלומר שהרבי מעביר את הברכה והשפעה שלו גם בדרכים אלו. (מלבד הדרך של אגרות קודש) ומובן ופשוט שבשיחה גלוי'ה בין אנשים מתגלים הרבה יותר פרטים מאשר באימייל קצר, והשומעים - שהם גם ידידים, יכולים לקבל החלטה בהתאם למצב - שכאן באימייל קשה לך לתאר את כל פרטיו לכל צדדיו והבטיו.

הרבי ישמח לשמוע בשורות טובות בענינך. כאשר תבוא הישועה, תבשר זאת לרבי באגרות קודש. ההחלטה טובה לפרסם את הישועה הפרטית שלך, תביא עוד אנשים לכתוב לרבי, וכך אתה תעזור גם להם. חשוב על כך!

לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות "אגרות קודש" !