שלום , ​תשובה מהרבי שליט"א מלך המשיח: ​ כרך 3, עמ' 454 - 455.
כרך ג (3) עמ' תנד - תנה (454-455)