שלום , ​תשובה מהרבי שליט"א מלך המשיח: ​ כרך 17, עמ' 62 - 63.
כרך יז (17) עמ' סב - סג (62-63)