שלום , ​תשובה מהרבי שליט"א מלך המשיח: ​ כרך 15, עמ' 124 - 125.
כרך טו (15) עמ' קכד - קכה (124-125)