שלום , ​תשובה מהרבי שליט"א מלך המשיח: ​ כרך 3, עמ' 456 - 457.
כרך ג (3) עמ' תנו - תנז (456-457)