שלום , ​תשובה מהרבי שליט"א מלך המשיח: ​ כרך 14, עמ' 326 - 327.
כרך יד (14) עמ' שכו - שכז (326-327)