אגרות קודש

כתיבה לרבי מלך המשיח

ב"ה

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א


תוכן שאלה או בקשת הברכה:

מכריזים "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" לקבלת מלכותו וזירוז התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח.